PRODUCT HAMITON注射針筒

微量氣密針
廠牌:Hamilton
收藏商品
貨號 型號 針頭 規格 針號x長度 備註 單價(未稅) 數量選擇
F-1107-26 1701N 尖頭 10ul 26s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-29 1702N 尖頭 25ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-32 1705N 尖頭 50ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-36 1710N 尖頭 100ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-40 1725N 尖頭 250ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-44 1750N 尖頭 500ul 22*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-B26 1701N 平頭 10ul 26s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-B29 1702N 平頭 25ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-B32 1705N 平頭 50ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-B36 1710N 平頭 100ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-B40 1725N 平頭 250ul 22s*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-B44 1750N 平頭 500ul 22*51mm 固定接頭 詢價
F-1107-28 1701RN 尖頭 10ul 26s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-31 1702RN 尖頭 25ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-35 1705RN 尖頭 50ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-39 1710RN 尖頭 100ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-43 1725RN 尖頭 250ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-47 1750RN 尖頭 500ul 22*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-B28 1701RN 平頭 10ul 26s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-B31 1702RN 平頭 25ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-B35 1705RN 平頭 50ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-B39 1710RN 平頭 100ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-B43 1725RN 平頭 250ul 22s*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-B47 1750RN 平頭 500ul 22*51mm 可變換接頭 詢價
F-1107-27 1701LT 磨砂平頭 10ul 不附針 詢價
F-1107-30 1702LT 磨砂平頭 25ul 不附針 詢價
F-1107-33 1705LT 磨砂平頭 50ul 不附針 詢價
F-1107-37 1710LT 磨砂平頭 100ul 不附針 詢價
F-1107-41 1725LT 磨砂平頭 250ul 不附針 詢價
F-1107-45 1750LT 磨砂平頭 500ul 不附針 詢價
F-1107-34 1705TLL 魯爾接頭 50ul 不附針 儀器用 詢價
F-1107-38 1710TLL 魯爾接頭 100ul 不附針 儀器用 詢價
F-1107-42 1725TLL 魯爾接頭 250ul 不附針 儀器用 詢價
F-1107-46 1750TLL 魯爾接頭 500ul 不附針 儀器用 詢價