PRODUCT 比重計.黏度計

專業比重計 台製
廠牌:台製

收藏商品
貨號 品名 規格 刻度 長度 單價(未稅) 數量選擇
A-541-20 蔗糖計 0~30 1/1 210mm $125
A-541-21 蔗糖計 30~60 1/1 210mm $200
A-541-22 蔗糖計 60~90 1/1 210mm $270
A-541-23 糖度計 0~50 1°B'e 200mm $55
A-541-24 土壤比重計 美規 0.995~1.038 0.001 280mm $1150
A-541-25 土壤比重計 日規 0.995~1.050 0.001 280mm $1000
A-541-26 重度計 1.0~2.0 / 0~70 0.02 250mm $55
A-541-27 輕度計 0.7~1.0 / 70~10 0.005 260mm $55
A-541-28 尿比重計 1.000~1.060 0.001 120mm $55
A-541-29 海水比重計 1.000~1.030 0.001 245mm $270
A-541-30 鹽度計 0~40 $55
A-541-31 牛奶比重計 14~45牛乳度 / 0~40°C 1牛乳度 $500